573

ބަލި ޖެހުނު އަދަދު
205

ބަލި ޖެހުނު ދިވެހިން
17

ބަލިން ރަނގަޅުވި އަދަދު
553

ފަރުވާދެމުންދާ އަދަދު

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވިސާމް (ސަމްޕަތު)ގެ ކޮއްކޮ ހަސަން ޝާހް ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކެއްގެ ވީއައިޕީ ރޫމެއްގައި ކަރަންޓީން ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެންދަނީ ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން ކަމަށް ބުނެ އެރަށު ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. "ކުއްލި ޚަބަރު" އަށް ގަމުން މައުލޫމާތު ދިން ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ޝާހް އަކީ މެންބަރު ސަމްޕަތުގެ މަންމަ ފަރާތު...


ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވިސާމް (ސަމްޕަތު)ގެ ކޮއްކޮ ހަސަން ޝާހް ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކެއްގެ ވީއައިޕީ ރޫމެއްގައި ކަރަންޓީން ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެންދަނީ ބާރާއި...


ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ރިޕޯޓް

ޚަބަރު

ދުނިޔެ

މުނިފޫހިފިލުވުން