573

ބަލި ޖެހުނު އަދަދު
205

ބަލި ޖެހުނު ދިވެހިން
17

ބަލިން ރަނގަޅުވި އަދަދު
553

ފަރުވާދެމުންދާ އަދަދު

ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ބުރުންޑީގެ ރައީސް އަވަހާރަވެއްޖެ

ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ބުރުންޑީގެ ރައީސް ޕިއެއްރޭ ކުރުންޒީޒާ މަރުވެއްޖެއެވެ. އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން މިކަން ހާމަކޮށް ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރައީސް އަވަހާރަވީ އެޤައުމުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ވޮލީ ބޯޅަ މެޗެއް ބައްލަވަން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ވަޑައިގެން އުޅުއްވަނިކޮށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ހާލު ދެރަވުމާއި ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް އާދީއްތަ ދުވަހު ރައީސްގެ ހާލު ރަނގަޅުވި ކަމަށް ބެލެވި،...


މާލެއިން ފައްސިވި މީހާގެ އާއިލާ މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ބުރުންޑީގެ ރައީސް އަވަހާރަވެއްޖެ

ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ބުރުންޑީގެ ރައީސް ޕިއެއްރޭ ކުރުންޒީޒާ މަރުވެއްޖެއެވެ. އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން މިކަން ހާމަކޮށް ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރައީސް އަވަހާރަވީ އެޤައުމުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ވޮލީ ބޯޅަ މެޗެއް...


ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ރިޕޯޓް

ޚަބަރު

ދުނިޔެ

މުނިފޫހިފިލުވުން