އަލީ ރަޝީދު

އަލީ ރަޝީދު

ކަންވަޅުން ފޮނުވާ ”ޕޯން“

ކަންވަޅުން ފޮނުވާ ”ޕޯން“

ޒުވާނެކެވެ. އިންޓަރނެޓަށް ވަރަށް ފަރިތަ ޒުވާނެކެވެ. އެއްފަހަރަކު އެޒުވާނާ ފާޙިޝް މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ ވެބްސައިޓަކަށް ވަނެވެ. އަދި އޭނާގެ އީމެއިލްއަށް ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އެފަދަ މަންޒަރުތަކުގެ ފައިލެއް...

ޒިނޭގެ ތަންމަތީގައި މަރުވި ޒުވާނެއްގެ ވާހަކަ

ޒިނޭގެ ތަންމަތީގައި މަރުވި ޒުވާނެއްގެ ވާހަކަ

ޢަރަބި ޤައުމެއްގައި ހިނގާދިޔަ ޙާދިޘާއެކެވެ. ﷲ އަށް އުރެދުމުގެ ތެރޭގައި އުޅެމުންދިޔަ ޒުވާނަކަށް ތެދުމަގުފެނި، ތަޥްބާވެ ދީނުގައި ޘާބިތުވާންފެށިއެވެ. މިގޮތުގައި ދުވަސްތައް ދަނިކޮށް މިޒުވާނާގެ ހިތުތެރެއަށް އައީ...