ހަސަން

ހަސަން

ޟުޙާ ނަމާދުގައި ދެމިތިބޭ މީހުންނަށް ސުވަރުގޭގައި ޚާއްޞަ ދޮރުކޮޅެއްވޭ – ޑޮކްޓަރ ޝަހީމް

ޟުޙާ ނަމާދު ކުރުންމަތީ ދެމިތިބޭ މީހުންނަށް ސުވަރުގޭގައި ޚާއްޞަ ދޮރުކޮޅެއްވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރ ޝަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑޮކްޓަރ ޝަހީމް މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ...

މާލެއިން ފައްސިވި މީހާގެ އާއިލާ މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 560 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 560 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ދަރުބާރުގައި...

ކުރެއްދޫގެ 173 މުވައްޒަފެއްގެ ސާމްޕަލް ނައްސި – މަބްރޫކް

ކުރެއްދޫގެ 173 މުވައްޒަފެއްގެ ސާމްޕަލް ނައްސިވެފައިވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ދަރުބާރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ...

ރައީސް ސޯލިހް ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވަނީ

މިއަދަކީ އެންމެ ގިނަ މީހުން ފައްސިވި ދުވަސް، އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު 23 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން މިއަދު އިތުރު 23 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާކަމަށް އެޗް.ޕީ.އޭ.އިން ބުނެފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ދަރުބާރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ...

”އެއަރ މޮރިޝަސް“ ހުއްޓުމަކަށް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މޮރިޝަސްގެ ޤައުމީ އެއާލައިން ކަމުގައިވާ "އެއަރ މޮރިޝަސް"އަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުވެ، އެއަރލައިން ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި 22 ޤައުމަކަށް ދަތުރުކުރަމުން އަންނަ...

މާލެއިން ފައްސިވި މީހާގެ އާއިލާ މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކައުންސިލްތަކަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ހިލޭ އެހީތައް ހުއްޓާލަނީ

ކައުންސިލްތަކަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ހިލޭ އެހީ، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހުއްޓާލުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރާނެ އަސަރާއި...

މާލެއިން ފައްސިވި މީހާގެ އާއިލާ މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މަގުމަތިވި 87 މީހަކަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލޭގައި މަގުމަތިވި 87 މީހަކަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިވެފައިވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން...

ޞަފްހާ 1 ގެ 11 1 2 11