ވިޔަފާރި

އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް އެސްޓީއޯ ސްޕަމަރޓުން މިހާރު ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ

އެސްޓީއޯ ސްޕަމަރޓުން އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް އެސްޓީއޯ އީސްޓޯރު ވެބްސައިޓުން ގޭގައި ތިބެގެން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް އެސްޓީއޯ އިން ހަމަޖައްސާފިއެވެ. އެސްޓީއޯއިން ބުނީ، އެސްޓީއޯ ސްޕަމަރޓުން އިންޓަނެޓް...

އިންޓަނެޓުގެ އަގުހެޔޮކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުންފުނިތަކަށް އަންގައިފި!

އިންޓަނެޓުގެ އަގުހެޔޮކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުންފުނިތަކަށް އަންގައިފި!

އެކަން ހާމަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރި ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށް ގެއިން ނުކުމެ ނޫޅުމަށް އަންގާފައިވާތީ މުއާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައްކާއި...

މިހާރު އޮލައިކޮއް ”އެމް އައި ބީ“ އިން އެކައުންޓު ހުޅުވޭނެ

އޮންލައިކޮއް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ އެކައުންޓުތައް ހުޅުވަން ބޭނުންވާ ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު ހުޅުވޭނެކަމަށް އެބޭންކުން ބުނެފިއެވެ. އެމްއައިބީން މިޔަދު ވިދާޅުވީ، އެކައުންޓު ހުޅުވަން ފުރަން ޖެހޭ...