ޚަބަރު

މަންޑޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ މާސްކާއި، ސެނެޓައިޒާ ހަދިޔާކޮށްފި

ހަމްބޯ މޯލްޑިވްސްގެ ވެރިޔާ އަދި ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިޔާ، ހަސަން މަމްދޫހު (މަންޑޭ) ގއ.އަތޮޅަށާއި، އައްޑޫ ސިޓީއަށް އަދި މާލޭގައި ހުންނަ ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއޯސީ)...

ޟުޙާ ނަމާދުގައި ދެމިތިބޭ މީހުންނަށް ސުވަރުގޭގައި ޚާއްޞަ ދޮރުކޮޅެއްވޭ – ޑޮކްޓަރ ޝަހީމް

ޟުޙާ ނަމާދު ކުރުންމަތީ ދެމިތިބޭ މީހުންނަށް ސުވަރުގޭގައި ޚާއްޞަ ދޮރުކޮޅެއްވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރ ޝަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑޮކްޓަރ ޝަހީމް މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 29 1 2 29