ދުނިޔެ

ކޮވިޑް-19ގެ އަލާމަތްތައް ފެނުމުގެ ކުރިން ބައްޔަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ ކިޓެއް އުފައްދައިފި

އިޓަލީން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން 100އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުން މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެންމެ ގިނަބަޔަކު މަރުވި އެއް ގައުމު ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިޓަލީން، މި ވައިރަސްއަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި 100އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުން މަރުވެފައިވާކަން...

ފުރަބަންދު ގަޑީގައި ކައިވެނީގެ ހަފްލާއެއް ބޭއްވުމުން، ހަފްލާގައި ބައިވެރިވި އެންމެން ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުރަބަންދު ގަޑީގައި ކައިވެނީގެ ހަފްލާއެއް ބޭއްވުމުން، އެ ހަފްލާގައި ބައިވެރިވި އެންމެން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިކަން ހިނގައިފައިވަނީ ސައުތް އެފްރިކާގައެވެ. ސައުތް އެފްރިކާ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މި...

ނިއުޔޯކުގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވަނީ

އެމެރިކާގެ އެންމެ ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް19 ފެތުރެމުންދާ ނިއުޔޯކުގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވަމުންދާކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. މުޅި ދުނިޔެ ނުރައްކަލަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލަމުންދާ 190...

ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ކެންސަލްކުރުމަށް ވިސްނަމުންދާކަމަށް ސައުދީން ބުނެފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ކެންސަލްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކުރަމުންދާކަމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. މުޅި ދުނިޔެ ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މި ދުވަސްވަރަކީ، މުސްލިމުންގެ...

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ލަންކާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން އަތުލައިގެންފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ލަންކާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން އަތުލައިގެންފި

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ހުރި ބޯޓެއް ހުއްޓުވައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފިއެވެ. އެގައުމުގެ ނޭވީ އިން ބުނެފައިވަނީ ޖުމްލަ 1...

ކެލިފޯނިއާ އިން ވަޒީފާ ގެއްލޭ މީހުންގެ އަދަދު ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އިތުރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާ އިން ވަޒީފާ ގެއްލޭ މީހުންގެ އަދަދު ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އިތުރު ވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑްްް19 ގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދު އިނދަޖެހެމުންދާ...

ބްރިޓިޝް މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަންއިން އުނދަގޫ ނިންމުންތަކެއް ނިންމައިފި

ބްރިޓިޝް މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަންއިން އުނދަގޫ ނިންމުންތަކެއް ނިންމައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ބައެއް މީހުން ވެންޓިލޭޓަރުން ނައްޓާލަން ޖެހިދާނެކަމަށް ބްރިޓިޝް މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ. މި ގޮތައް ބްރިޓިޝް މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން...

ކޯވިޑް-19: ސައުދީ ލޮކްޑައުން ކޮށް ކާފިއު އިޢުލާންކޮށްފި

ކޮވިޑް19 އަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒް ހިމެނޭގޮތަށް 3 ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރުމަށް ނިންމައި، ސައުދީގައި ކާފިއު އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ސައުދީގެ ވެރިރަށް...

ކޮވިޑް19: ވޫހާންއިން އަނެއްކާވެސް މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 އުފެދިގެންއައި ޗައިނާގެ ވޫހާންއިން ވައިރަސްގެ ބިރުވެރިކަން ފިލާން ގޮސްފައި ވަނިކޮށް އަދި މި ވޭންހުރި ވައިރަހަށްމީހަކު ފައްސި ނުވާތާ ފަސް ދުވަސް ފަހުން އެނެއްކާވެސް ކޯވިޑް-19...