Tag: ހަވަރު ތިނަދޫ

ތިނަދޫއިން ކާޑު ހުސްވެެއްޖެ

ތިނަދޫއިން ކާޑު ހުސްވެެއްޖެ

ގދ.ތިނަދޫ އިން ކާޑު ހުސްވެފައިވާކަމަށް އެސްޓީއޯގެ ކާޑު އެޖެންޓް ބުނެފިއެވެ. އެސްޓީއޯގެ ކާޑު އެޖެންޓް (ޑީއެމްއެން) އިން ބުނެފައިވަނީ މާލެއިން ތިނަދޫއަށް ކާޑުގެނައުމުގައި ދަތިތަކެއް އެބައުޅޭކަމަށެވެ. 2000 ...