Tag: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އިންޓަނެޓު އަގު ހެޔޮނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

އިންޓަނެޓު އަގު ހެޔޮނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

މިދަނޑިވަޅުގައި އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމު ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ...

ގޭގައި ތިބެގެން މަޖިލިސް ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމައިފި

ނެގޭ ހަފްތާއިން ފެށިގެން މެންބަރުން ގޭގައި ތިއްބަވައި އޮންލައިންކޮށް މަޖިލިސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ކޯވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މިދިޔަ ހަފުތާ ...