Tag: ބާރަށް

ބާރަށު ޕޮލިހުން އަންހެންކުއްޖެއެއް ބްލެކްމެއިލް ކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

ހއ.ބާރަށު ޕޮލިހުން ޑްރޯންއެއް އަރުވައި، އެރަށު ގެއެއްގެ ގިފިލީގައި ފެންވަރަން ހުރި އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ބަރަހަނާ މަންޒަރު ވީޑިއޯކޮށް ބްލެކްމެއިލްކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ...