Tag: ބުރުންޑީ

މާލެއިން ފައްސިވި މީހާގެ އާއިލާ މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ބުރުންޑީގެ ރައީސް އަވަހާރަވެއްޖެ

ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ބުރުންޑީގެ ރައީސް ޕިއެއްރޭ ކުރުންޒީޒާ މަރުވެއްޖެއެވެ. އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން މިކަން ހާމަކޮށް ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރައީސް އަވަހާރަވީ އެޤައުމުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ...