Tag: ބޭންކް

އޮންލައިންކޮށް ލިބޭ ހިދުމަތްތައް އިހްތިޔާރުކުރޭ – މަބުރޫކް

ނެޝެނަލް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލު ވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން އެސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދް މަބުރޫކް އަޒީޒް އޮންލައިން ކޮށް ލިބެން ހުރި ހިދުމަތުގެ ...