Tag: ކުއްލި ޚަބަރު

ޟުޙާ ނަމާދުގައި ދެމިތިބޭ މީހުންނަށް ސުވަރުގޭގައި ޚާއްޞަ ދޮރުކޮޅެއްވޭ – ޑޮކްޓަރ ޝަހީމް

ޟުޙާ ނަމާދު ކުރުންމަތީ ދެމިތިބޭ މީހުންނަށް ސުވަރުގޭގައި ޚާއްޞަ ދޮރުކޮޅެއްވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރ ޝަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑޮކްޓަރ ޝަހީމް މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 11 1 2 11