Tag: ކޯވިޑް-19

މާމިގިލި ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓުތަށް ބަންދުކޮށް ޑެލިވެރީ ފަށައިފި

މާމިގިލީ ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓުތަށް ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ބަންދުކޮށް ޑެލިވެރީ ކޮށްދޭން ފަށައިފިއެވެ. މާމިގިލި ކައުންސިލް އިން ނެރެފައިވާ އިއުލާނެއްގައި އޮތީ، ހޮޓާ، ކެފޭ، އަދި ...

މެލޭޝިއާއިން ކޮވިޑް-19އަށް ދިވެއްސަކު ފައްސިވެއްޖެ

މެލޭޝިއާއިން ކޮވިޑް-19އަށް އެ ޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މިކަން ހާމަ ކޮށްފައިވަނީ މެލޭޝިއާގެ ހެލްތް މިނިސްޓިރީން ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައެވެ. އެ ޓުވީޓްގައި ވަނީ މެލޭޝިއާއިން މިހާތަނަށް ...

އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް އެސްޓީއޯ ސްޕަމަރޓުން މިހާރު ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ

އެސްޓީއޯ ސްޕަމަރޓުން އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް އެސްޓީއޯ އީސްޓޯރު ވެބްސައިޓުން ގޭގައި ތިބެގެން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް އެސްޓީއޯ އިން ހަމަޖައްސާފިއެވެ. އެސްޓީއޯއިން ބުނީ، އެސްޓީއޯ ސްޕަމަރޓުން އިންޓަނެޓް ...

މާދަމާ ބީ.އެމް.އެލް ގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ

މޮރަޓޯރިއަމް އަށް އެދި ހުށައަޅަން ބީއެމްއެލް އިން ހުޅުވާލައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބޭންކުގެ ކުރެޑިޓްކަސްޓަމަރުންނަށް މޮރަޓޯރިއަމް އަށް އެދި ހުށައަޅަން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެ އިޤްތިޞާދީ ބޮޑު އަދަވަޅަކަށް ވެއްޓިފައިވާ މިދަޑިވަޅުގައި ...

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ޕާރުސަލް ފޮނުވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ޕާރުސަލް ފޮނުވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ޕާރުސަލް ފޮނުވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ. ކުރިން ދަރުބާރުގެއިން ޕާރިސަލްތައް ބަލައިގަން ނަމުން ދިޔައީ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހާ ހެނދުނު ...

މާދަމާ ބީ.އެމް.އެލް ގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ

2 އޭޕްރީލް ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބީ،އެމް.އެލް ގެ ބާޒާރު ބްރާންޗް ފިޔަވައި ދެން ތިބި ހުރިހާ ބްރާންޗްގެ ހިދުމަތް ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. https://twitter.com/bankofmaldives/status/1245279250472513536?s=21 ބީ،އެމް،އެލް ...

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 900،000 އާއި ގާތް ކޮށްފި

މުޅި ދުނިޔޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް 900،000 އެއްހާ މީހުން ފައްސިވެފައިވާ ވާކަމަށް ވޯލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭށަންގެ ތަފާތު ހިސާބު ތަކުން ދައްކައިފިއެވެ މިރޭ ނުވައެއްޖެހުމާއި ހަމައަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަށް ...

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 19 އަށް އަރާފި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 19އަށް އަރާފިކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ވެލިދޫ އައިސޮލޭޝަންގައި އައިސޮލޭޓު ކޮށްފައިވާ ދިވެއްސެއްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 5 1 2 5