Tag: އެފްއެސްއެމް ޕެޓްރޯލް ޝެޑް

ބީއެމްއެލްއިން އެފްއެސްއެމް ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތަކަށް ކާޑުން ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ބީއެމްއެލްއިން އެފްއެސްއެމް ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތަކަށް ކާޑުން ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތަކަށް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ ދެއްކޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 ...