Tag: އެޗްޕީއޭ

މަންޑޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ މާސްކާއި، ސެނެޓައިޒާ ހަދިޔާކޮށްފި

ހަމްބޯ މޯލްޑިވްސްގެ ވެރިޔާ އަދި ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިޔާ، ހަސަން މަމްދޫހު (މަންޑޭ) ގއ.އަތޮޅަށާއި، އައްޑޫ ސިޓީއަށް އަދި މާލޭގައި ހުންނަ ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއޯސީ) ...

އެޗްޕީއޭ ވެބްސައިޓް ހެކްކޮށް ސަރުކާރަށް އިޒާރެއް އަޅައިފި

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ) ގެ ވެބްސައިޓް ހެކްކޮށް ދިވެހިސަރުކާރަށް އިންޒާރު ދީފިއެވެ. ވެބްސައިޓް ހެކްކުރުމަށްފަހު އިންޒާރުގެ ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފައިވެއެވެ. މި ވީޑިއޯގައި، ކޮވިޑް19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ...