Tag: ފުވައްމުލަށް

ޏަވިޔަނި އަތޮޅުގައި އޮންނަ ހަމަ އެކަނި ރަށް

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކީ ދުވަހެއްގަ މި އިންނަ ސައްވީސް ގަޑިއިރު ތެރެއިން ކޮންމެ ވަގުތަކު ނަޒަރު ހިންގާލިޔަސް ފަތުރުވެރިޔަކު ނުފެނި ހިނގައިދާނެ ތަނެއް ނޫންކަން އަހަރުމެން ...