Tag: ދަރުސް

ޟުޙާ ނަމާދުގައި ދެމިތިބޭ މީހުންނަށް ސުވަރުގޭގައި ޚާއްޞަ ދޮރުކޮޅެއްވޭ – ޑޮކްޓަރ ޝަހީމް

ޟުޙާ ނަމާދު ކުރުންމަތީ ދެމިތިބޭ މީހުންނަށް ސުވަރުގޭގައި ޚާއްޞަ ދޮރުކޮޅެއްވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރ ޝަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑޮކްޓަރ ޝަހީމް މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ...