Tag: ދިރާގު

އިންޓަނެޓު އަގު ހެޔޮނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

އިންޓަނެޓު އަގު ހެޔޮނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

މިދަނޑިވަޅުގައި އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމު ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ...

ސްކޫލްތަކަށް ދިރާގުން ހިލޭ ޑޭޓާ ޕެކޭޖެއް ތަޢާރަފް ކޮއްފި

ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ދިރާގުގެ ފަރާތުން ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށާއި ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕެކޭޖެއް ތަޢާރަފް ކޮށްފިއެވެ. ދިރާގާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ގުޅިގެން ތަޢާރަފްކުރި ...