Tag: ދީން

ދަމުނަމާދު: ހަށިގަނޑުގެ ބަލިތައް ދުރުކުރުވާ ޢަމަލެއް!

ދަމުނަމާދު: ހަށިގަނޑުގެ ބަލިތައް ދުރުކުރުވާ ޢަމަލެއް!

ކޮވިޑް-19 ގެ ބިރުވެރިކަމުގައި ދުވަސްތައް ހޭދަކުރަމުންދާއިރު ހަނދާން ބަހައްޓަންވީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުންކަމެވެ. މިބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ހުރި ސަބަބުތަކުގައި ހިފުމަކީ މުސްލިމެއްގެ ގޮތުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ...

އަހަރެމެންގެ އަޖަލު ވަނީ ލިޔުއްވެވިގެންނެވެ! މާޔޫސް ނުވެ ﷲ އަށް އިތުބާރުކުރާށެވެ!

ތެދެކެވެ! ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ހާސް ބައަކު އެދަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލީގައި މަރުވަމުންނެވެ. ވީމާ އެންމެންވެސް ކަންބޮޑުވާނެއެވެ! ތިމާމެންގެ ލޯމަތީގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ...