Tag: ސައުދީ

ކޯވިޑް-19: ސައުދީ ލޮކްޑައުން ކޮށް ކާފިއު އިޢުލާންކޮށްފި

ކޮވިޑް19 އަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒް ހިމެނޭގޮތަށް 3 ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރުމަށް ނިންމައި، ސައުދީގައި ކާފިއު އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ސައުދީގެ ވެރިރަށް ...