Tag: ޖާބިރު

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުންނަށް ޖާބިރު އެހީވަނީ!

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ވަކި ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޑީއާރުޕީ ލީޑަރ އަބްދު ﷲ ...