Tag: ޗައިނާ

ޗައިނާ މީހެއްގެ ކަންފަތް ތެރޭގައި މަކުނެއް ވާ ފުރައިފި

ޗައިނާގައިި މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިންސާނެއްގެ ކަންފަތް ތެރޭގައި މަކުނެއް ވާފުރާފައި ވަނިކޮށް ނަގައިފިއެވެ. އެނާގެ ކަަންފަތް ތެރޭގައި އެ މަކުނު އުޅޭކަން އެނގުނީ ކަންފަތް ދުޅަވެ، ކަންފަތުގައި ...